سلام

امروزه با زندگی در شهرهای بزرگ انسان ها با انواع مشکلات روانی میتوانند مواجه بشوند . اضطراب و استرس و افسردگی به خاطر مسائل مختلف زندگی ... ، " بر اساس تعریف سلامت جهانی بهداشت فردی دارای سلامت روانی است که توانمندی های خود را بشناسد و توانایی مقابله با استرس های روزانه را داشته باشد و به شکل مفید و موثری در جامعه مشارکت داشته باشد. "

شخصی دارای سلامت روان است که:

- نسبت به خود و خانواده و جامعه بی تفاوت نیست.

- با دیگران سازگاری دارد.

- شاد و مثبت اندیش است.

- به خود و دیگران احترام می گذارد.

- بدبین نیست.

- انعطاف پذیر است.

- توانایی حل مشکلات خود را دارد.

- به خود ارزش قائل است.

- و ...

  *** اصولی چند برای داشتن سلامت روان در جامعه سالم :

1- توجه به سلامت فیزیکی

2- افراد انتقاد پذیر

3- پایبندی به اصول اخلاقی در جامعه

4- پایبندی به حق و حقوق دیگران

5- پایبند بودن به علم و دوری از خرافات

6- فرار نکردن از واقعیت

7- مسئولیت پذیر بودن..

8- احترام به خود و دیگران

9- کنترل خشم و عصبانیت، خودخواهی، کینه، تنفر و ...

10- برقراری تعادل در روابط احساسی و زناشویی و خانوادگی

11- داشتن اطمینان به اطرافیان 

و ...

- راهکارهای شما برای رسیدن به سلامت روان چیست ؟

- چگونه میتوان در زمینه های اجتماعی و جسمانی و روانی، رفاه را بدست آورد؟

- چه راههایی را برای رسیدن به آرامش پیشنهاد میکنید؟

- از تجربیات خودتون در این مورد بفرمایید تا دیگران هم استفاده کنند؟

سلامت باشید.